Paşinyandan ETİRAF: “Düşünürdük ki, danışıqları sonsuzadək uzada bilərik”

453
YEREVAN, ARMENIA - OCTOBER 1, 2019: Armenia's Prime Minister Nikol Pashinyan attends an extended meeting of the Supreme Eurasian Economic Council. Alexei Druzhinin/Russian Presidential Press and Information Office/TASS Àðìåíèÿ. Åðåâàí. Ïðåìüåð-ìèíèñòð Àðìåíèè Íèêîë Ïàøèíÿí âî âðåìÿ çàñåäàíèÿ Âûñøåãî åâðàçèéñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ñîâåòà (ÂÅÝÑ) â ðàñøèðåííîì ñîñòàâå. Àëåêñåé Äðóæèíèí/ïðåññ-ñëóæáà ïðåçèäåíòà ÐÔ/ÒÀÑÑ

Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan parlamentdə çıxış edir.

Modern.az Ermənistan KİV-nə istinadən xəbər verir ki, o, “Mənim addımım” fraksiyası ilə görüşdə bu açıqlamaları verib.

“Biz düşünürdük ki, 2 yanaşma bir-birilə yanaşı qala bilər. Birincisi, bu müharibənin istisna olunması, ikincisi isə, “düşmənə 1 santimetr də verməyəcəyik” yanaşması idi. Bizim ssenarilərimiz olmalı idi və baş verənlərə hazırlıqlı olmalı idik. Bizə elə gəlirdi ki, prosesi sonsuza qədər uzada bilərdik”.

Paşinyan bu yanaşmaların strateji səhv olduğunu deyib. O, Hava Hücumundan Müdafiə Sistemi üçün alınan vasitələrin özünü doğrultmadığını da vurğulayıb.