Bolqarıstan daha bir rus diplomatı ÖLKƏDƏN QOVUR

60
Ðîññèÿ. Âëàäèâîñòîê. Íà IV Âîñòî÷íîì ýêîíîìè÷åñêîì ôîðóìå íà òåððèòîðèè Äàëüíåâîñòî÷íîãî ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà (ÄÂÔÓ) íà îñòðîâå Ðóññêèé. Ïåòð Êîâàëåâ/ôîòîõîñò-àãåíòñòâî ÒÀÑÑ

Bolqarıstan hökuməti daha bir rus diplomatı “arzuolunmaz şəxs” elan etməyə qərar verib.

Bu barədə Bolqarıstan Xarici İşlər Nazirliyinin bu gün Rusiyanın Bolqarıstandakı səfiri Eleonora Mitrofanova ilə Baş nazir köməkçisi, XİN rəhbəri Yekaterina Zaxariyeva arasındakı görüşdən sonra yayımlanan açıqlamasında bildirilib.

“Bolqarıstan Xarici İşlər Nazirliyi daha bir rus diplomatı “persona non-qrata” elan edəcək və Rusiya hüquq-mühafizə orqanlarından Bolqarıstan silah anbarlarında baş verən partlayışların araşdırılması və bu cinayətləri törətmiş vətəndaşların tapılaraq ədalət mühakiməsinə çıxarılması istiqamətində Bolqarıstan hakimiyyət orqanlarına hərtərəfli kömək etməsini xahiş edəcək”,- açıqlamada qeyd olunub. \\Konkret